Informacje

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół w roku 2022 przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na
lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”. Złożony przez szkołę wniosek został rozpatrzony pozytywnie
dzięki czemu,  szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 14 000,00 zł. Dotacja
stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny wyniósł 3 500,00 zł.  


Główny cel programu
Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych
pomocy dydaktycznych wnioskowanych przez szkołę. Podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli
poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania technologii komputerowych i interaktywnych
metod pracy na zajęciach edukacyjnych z wielu przedmiotów i zajęć dodatkowych, zajęć świetlicowych. W
obecnej szkole ważne jest by korzystać z metod aktywizujących ucznia. Zakupione monitory interaktywne INQ
Pro 75” z dostępem do Internetu pozwalają na takie działania i stwarzają  warunki do zmiany nauczania. Chętnie
wykorzystywane są w trakcie zajęć i sprawiają, że zajęcia są atrakcyjniejsze, wzrasta też  motywacja uczniów do
pogłębiania wiedzy.

 

Harmonogram działań w programie „Aktywna Tablica”
w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

1. Powołanie zespołu i wyznaczenie koordynatora programu; termin: październik 2022; odpowiedzialni: Dyrektor szkoły

2. Spotkanie z koordynatorem w ramach międzyszkolnych sieci współpracy; termin: październik 2022; odpowiedzialni: koordynator

3. Stworzenie zakładki na internetowej stronie szkoły i zamieszczanie informacji o realizacji programu; termin: na bieżąco; odpowiedzialni: administrator strony/koordynator

4. Omawianie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę w programie; termin: październik, listopad, marzec, kwiecień, maj; termin: nauczyciele prowadzący zajęcia i obserwatorzy zajęć

5. Podsumowanie programu; termin: czerwiec 2023; odpowiedzialni: koordynator zespołu, zespół

 

Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK
Jednym z podjętych działań było zawarcie porozumienia i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy
nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.


Szkoły uczestniczące w sieci:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół w Niemodlinie


Spotkania międzyszkolnej sieci współpracy

Celem powołania i działania  tej  Sieci było przede wszystkim:
nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami,
analiza „dobrych praktyk” stosowana przez uczestników programu,
omówienie wpływu zastosowania technologii TIK w szkołach,
wymiana doświadczeń i dzielenie się spostrzeżeniami na temat realizacji programu
tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,
omówienie sprawozdania podsumowującego realizację projektu „Aktywna Tablica”
podsumowanie współpracy.

W październiku 2022r. odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli  w ramach  powołanej Międzyszkolnej
Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) w nauczaniu.
W listopadzie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli szkół podstawowych tworzących
międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Celem spotkania było szkolenie w
zakresie posługiwania się monitorem interaktywnym oraz narzędziem do tworzenia interaktywnych zasobów.
W spotkaniach, poza koordynatorami szkół podstawowych uczestniczących w programie, brali udział
również inni nauczyciele pragnący rozwijać warsztat swojej pracy.

Propozycje materiałów samokształceniowych:


 „Sieć współpracy i samokształcenia jako nowa forma doskonalenia nauczycieli w pracy z nowymi
technologiami” dostępne na:
https://www.ore.edu.pl/
https://www.ore.edu.pl/attachments/article/6244/Sieci%20jako%20forma%20pracy%20z%20TIK_A.
Plusa_A.Arkabus.pdf
https://www.metis.pl/content/view/3456/105/


Aplikacje wspierające proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów:
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/ - elektroniczne testy, krzyżówki,
https://www.jigsawplanet.com/ - elektroniczne puzzle
https://kahoot.com/ – tworzenie testów, które można rozwiązywać przy pomocy smartfonów
https://quizizz.com/ – tworzenie testów, które można rozwiązywać na smartfonach
https://pl.pinterest.com/ – serwis społecznościowy gdzie można znaleźć wiele ciekawych pomysłów
http://www.scholaris.pl/
http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/- 12-najlepszych-stron-z-materialami-do-tablicy-interaktywnej/
https://www.cyfrowynauczyciel.pl/- darmowe zasoby/