O nas

Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki.

Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Komnata Tajemnic

 

Nauczyciele bibliotekarze:
mgr Brygida Sprung
mgr Arkadiusz Lelek
mgr Joanna Lelek

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 16:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 16:15

 
Informujemy, iż biblioteka cyfrowa POLONA udostępnia darmowe audiobooki, w tym lektury szkolne.
 
Wśród dostępnych lektur znajdują się:
 • Stefan Żeromski "Syzyfowe prace"
 • Janusz Korczak "Król Maciuś Pierwszy"
 • Ignacy Krasicki "Bajki nowe"
 • Henryk Sienkiewicz "Quo vadis"
 • Stefan Żeromski "Rozdziobią nas kruki, wrony"
 • Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę"
 • Joanna Papuzińska "Nasza mama czarodziejka"
 • Aleksander Puszkin "Bajka o rybaku i rybce"
 • Frances Hodgson Burnett "Mała księżniczka"
 • Eliza Orzeszkowa "Dobra pani"
 
 
Zachęcamy do korzystania!

Bezpłatne biblioteki cyfrowe 

 

ZBIORY BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWO POPULARYZUJEMY POPRZEZ:

 • gazetki,
 • wystawy,
 • lekcje biblioteczne,
 • imprezy czytelnicze.

SZKOLNA BIBLIOTEKA OFERUJE:

 • lektury,
 • literaturę piękną,
 • książki popularnonaukowe,
 • księgozbiór podręczny,
 • czasopisma,
 • literaturę pedagogiczną.

 Regulamin biblioteki

 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach zajęć lekcyjnych.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice.
 3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.
 4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.
 5. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii
  z materiałów bibliotecznych.
 6. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 7. Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego.
 8. Czytelnik może zwrócić się do nauczyciela o rezerwację potrzebnej mu pozycji.
 9. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela.
 10. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.
 11. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką szkolną.
 12. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
 13. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
 14. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki i nie jest regulowane odrębnymi przepisami.
 15. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowych warunków:
  1. zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej,
  2. kontynuacja nauki w szkole,
  3. czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 2 miesięcy,
  4. książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji,
  5. termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września,
  6. niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece,
  7. w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
 2. Zadaniem biblioteki jest:
  1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
  2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;
  3. prowadzenie działalności informacyjnej;
  4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
  5. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
  6. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
  7. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
  8. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
  9. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
  10. organizacja wystaw okolicznościowych.
 3. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy:Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.
  1. w zakresie pracy pedagogicznej:
   • udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni,
   • prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
   • udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
   • współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
   • udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki;
  2. w zakresie prac organizacyjno-technicznych:
   • troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
   • gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie selekcji zbiorów,
   • wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
   • prowadzenie ewidencji zbiorów,
   • klasyfikowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
   • organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
   • prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
   • planowanie pracy: opracowuje roczny plan pracy biblioteki oraz terminarz imprez czytelniczych,
   • składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
   • mają obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.
 4.  
 5. Zbiory ewidencjonowane i inwentaryzowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Czas pracy biblioteki:
  1. biblioteka jest czynna przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z organizacją roku szkolnego;
  2. harmonogram godzin otwarcia biblioteki zatwierdza dyrektor szkoły;
  3. w okresie skontrum biblioteka nie udostępnia swoich zbiorów.
 7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez radę rodziców i innych ofiarodawców.
  1. zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
  2. zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
  3. przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
  4. zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;
  5. zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece;
  6. nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
 8.  
 9. Biblioteka nieodpłatnie:
  1. wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
  2. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki, materiały ćwiczeniowe.