Szczegółowe warunki korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

Na podstawie art. 22 ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

§2

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością Powiatu opolskiego i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Wypożyczanie podręczników jest bezpłatne. Szkoła przekazuje również uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego.
 3. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom szkoły na okres ich wykorzystania tj. na okres danego roku szkolnego.
 4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 5. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 6. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego lub zgodnie z tokiem nauki.

§3

 1. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§4

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do dnia zakończenia roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto szkoły. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną ich część i należy ją zwrócić w komplecie. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 5. Uczeń zalegający ze zwrotem podręczników nie może wypożyczyć następnej części.
 6. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.

§5

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem, przechowywania w okładce. Za zniszczenie uznaje się: rozerwanie, trwałe popisanie książki, zalanie, wyrwanie lub podarcie stron.
 2. W podręcznikach nie wolno niczego pisać, ani zaznaczać.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 4. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw.

§6

 1. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.
 2. Rodzic lub prawny opiekun podpisuje oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu. Wychowawca dostarcza bibliotekarzowi listę podpisami rodziców do końca września danego roku szkolnego